Ledenvergadering maart 2011

Ledenvergadering 19-03-2012

Plaats:   Cafe de Karre
Datum:   19-03-2012
Aanvang:   20:00 uur
     
Aanwezig:   36 leden en het voltallige bestuur.
     

Notulen voorjaarsledenvergadering, van Plaatselijke Belangen Tuk in café de Karre.
Afwezig: met kennisgeving afwezig Ko Beute, Peter Hartkamp, Henrico Vos

1.         Opening.
De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan allen.

2.         Mededelingen.
-  Het dorpsplan is binnenkort klaar in concept en zal daarna definitief gemaakt worden.
Aanbieding aan B&W waarschijnlijk begin oktober.
Voor het volleybaltoernooi van 24 maart a.s. hebben zich 8 teams gemeld.
de  koffie en 1 consumptie zijn voor rekening van PB.

3.         Notulen van de najaarsledenvergadering d.d. 28 november 2011.
De contributie zal dit jaar niet verhoogd worden.
Er is een toiletwagen aangeschaft, Ko Beute en Imke Dekker gaan deze renoveren.
Voor het AED gebeuren zijn 42 vrijwilligers opgeleidt. Er is inmiddels 2 x een SMS alert geweest.
We hebben geen reactie ontvangen van wijkagent Jouke Woudstra, ook niet n.a.v. het artikel in de Steenwijker Courant.  Klachten m.b.t. dealen parkeerterrein Scouting en parkeerterrein Woldberg zijn  wel onder de aandacht gebracht van de politie.
t.a.v. de natuurspeelplaats lopen contacten met de gemeente.
n.a.v. automatische incasso. Dit gaat door. Handmatig incasseren kan blijven.
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de samenstelster.

4.         In-uitgaande post.
gemeente Steenwijkerland         uitnodiging workshop nieuwe bestuursleden
Gemeente Steenwijkerland        jaaroverzicht 2011        
Huthamaki                                creditnota’s oud papier
Uitgaand:
mededelingenbladen

5.         Financieel overzicht  van de penningmeester over 2011.
Door de kosten van de cursus AED, kasten AED, aanschaf toiletwagen, cursus sociale hygiëne, is er een klein positief resultaat van € 449,-.. De spaarrekening is niet aangesproken. Uit het begrafenisfonds zijn 3 uitkeringen gedaan.  Het eigen vermogen is goed.

5a.       Verslag kascommissie.
De kascommissie bestaande uit Margriet ter Schure en Imke Dekker hebben de boeken gecontroleerd en in orde bevonden.  Aan de penningmeester zal decharge verleend worden.

5b.       Benoeming nieuwe kascommissie.
De nieuwe kascommissie bestaat uit Imke Dekker, Ineke Lubbinge en een, nog te benoemen, reserve.
PAUZE
6.         Bestuursverkiezing.
Henrico Vos heeft te kennen gegeven te willen stoppen als bestuurslid en penningmeester van PB. De voorzitter bedankt Henrico voor zijn inzet en zal, i.v.m. afwezigheid Henrico, hem thuis een bon overhandigen.
Paul Steenbergen is bereidt gevonden de taak van penningmeester op zich te nemen. Hij wordt door de vergadering benoemd.

7.         Mededelingen uit de commissies.
jeugd:  op 10 maart is er met 38 personen geschaatst, de filmavond werd bezocht door 6 personen, bij het jeugd bowlen waren 75 kinderen aanwezig.
Verkeer: de verkeerscommissie heeft momenteel geen overleg. Wel is er, door het dorpsplan, aandacht voor de verkeersveiligheid.

 

8.         Programma Zomerfeest 2012.
De voorzitter Het programma is rond. Er zijn dit jaar kunststof stapelstoelen gehuurd. Als band is Face to Face gecontracteerd.
Zaterdagmiddag wordt een zeskamp gehouden
9.         Rondvraag,
Gerrit Vinke: waarom is de lijst met  contactpersonen weggelaten op het med. blad. Dit is eenmalig i.v.m. ruimtegebrek op het med, blad.
Anne Brouwer: waarom is er geen afscheiding bij het speelterrein Bakkersveld/Achterveld, is een gevaarlijk punt. Ook daar geldt een snelheidslimiet van 30 km per uur.
Auke Feenstra: de klok aan de voormalige melkfabriek werkt niet.  Hier wordt aan gewerkt.
Mevrouw Holkamp: kunnen er doeltjes geplaatst worden op het speelveld aan Berg en bos.
Hiervoor dient men contact op te nemen met de gemeente.

10.       Sluiting.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering en wenst allen wel thuis.<< terug


Afbeelding