Ledenvergadering maart 2011

Ledenvergadering 21-03-2011

Plaats:   Cafe de Karre
Datum:   21-03-2011
Aanvang:   20:00 uur
     
Aanwezig:   26 leden en het voltallige bestuur.
     

1.         Opening.
De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan allen. Het is voor hem de 1e
Ledenvergadering waarbij hij als voorzitter aanwezig is.

2.         Mededelingen.
Er zijn geen afmeldingen binnengekomen. Hij verzoekt allen de presentielijst te ondertekenen.
De gemeente heeft aangekondigd een natuurspeelplek aan te willen leggen op het terrein
naast het bowlingcentrum. Dit zal voor de zomervakantie klaar zijn.
Informatie over de dodenherdenking, op 4 mei a.s., vindt u op het eerstvolgende mededelingenblad.

3.         Notulen van de najaarsledenvergadering d.d. 22 november 2010, *
De notulen worden zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd. Dit met dank aan de samen stelster.

4.         In-uitgaande post.
Inkomend:
Gemeente Steenwijkerland    schrijven m.b.t. professionele ondersteuning
“                 “                                  n.a.v. bezwaar plaatsen UMTS mast
“                 “                                  schrijven m.b.t. natuurspeelplaats
“                 “                                  schrijven m.b.t. afvaardiging PWB in WMO raad
Huthamaki                                  maandelijkse creditnota’s oud papier

Uitgaand : Maandelijks mededelingenblad

5.         Financieel overzicht  van de penningmeester over 2010.
De penningmeester heeft het jaar 2010 afgesloten met een positief resultaat van € 2.550, -.
Het aantal leden is met 13 gestegen naar 1015. Voor het begrafenisfonds zijn nog 95 betalende leden.
De opbrengst oud papier in 2010 was € 4.912, - en is hoger dan in 2009. Dit komt door de hogere oud papier prijs.           
De collecte voor het vuurwerk heeft € 2.576, - opgebracht.

5a.       Verslag kascommissie.
De kascommissie, bestaande uit Margriet ter Schure en Marion Otten, hebben de boeken gecontroleerd en alles in goede orde bevonden. Zij stellen voor de penningmeester te decharge te verlenen. De vergadering is hiermee akkoord.
5b.       Benoeming nieuwe kascommissie.
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Margriet ter Schure, Imke Dekker. Reserve is Ineke Lubbinge.


PAUZE


6.         Bestuursverkiezing.
Jan Siero heeft te kennen gegeven te willen stoppen als penningmeester bij Plaatselijke Belangen Tuk. Alien bedankt Jan voor zijn jarenlange inzet sinds 2000 en overhandigt hem een boeket bloemen en een bon.
Henrico Vos heeft zich kandidaat gesteld in deze vacature. Hij wordt door de vergadering benoemd als bestuurslid. Henrico zal de taken van Jan overnemen.

7.         Mededelingen uit de commissies.
Commissie verkeer, geen mededelingen
Commissie jeud, Alien Hof deelt mee welke activiteiten er gehouden zijn, nl. in december een filmavond, jeugd bowlen in januari waarbij 70 kinderen aanwezig waren, op 12 maart is er geschaatst. In november is de jaarlijkse jeugddisco gehouden, samen met Steenwijkerwold. Hierbij waren 30 kinderen uit Tuk aanwezig.

8.         Jaarcijfers zomerfeest 2010.
Bij het zomerfeest is uitgegeven € 14.600, -, ingekomen € 11.100, -. De kosten zijn dus € 3.500, - terwijl er € 5.000, - als kosten begroot was.

9.         Zomerfeest 2011, thema.
Door de aanwezigen worden 5 voorstellen gedaan, NL. Tijdsperiode, film, seizoenen, maffia en country en western. Na schriftelijke stemming krijgt het thema “Film”de meeste stemmen.
Van de leden komt de vraag of er op vrijdagmiddag een kinderactiviteit gehouden kan worden. De voorzitter antwoord hierop dat dit, gezien het overvolle programma, niet mogelijk is.
Het tijdstip van keuring voor de straten en tuinen zal in het programma boekje vermeld worden.

10.       Rondvraag.
Gerrit Vink vraagt of PB op de hoogte is gesteld van de werkzaamheden bij de vijver en de bomenkap daar. Bestuursleden van PB zijn aanwezig geweest bij de informatieavond van de gemeente. De bomen waren ziek.
T.a.v. de natuurspeelplek komt het verzoek of men een hek bij het spoor kan plaatsen en een haag aan de straatkant. PB is in overleg met de gemeente over het onderhoud.
Er moet gezorgd worden dat het geen hangplek voor de jeugd wordt en geen hondenuitlaat plek. Bovendien wordt er hard gereden, ook dit zal bij de gemeente aangekaart moeten worden.
Imke Dekker deelt mee dat er op 22 maart a.s. iemand van de gemeente komt om te overleggen over de vijver en de fontein.
Auke Feenstra heeft een opmerking over de stoel en de kruk bij de Ruxveenseweg. Dit zal overlegd worden met de Karre.

11.       Sluiting.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering onder een luid applaus.<< terug


Afbeelding