Ledenvergadering

Ledenvergadering 28-11-2016

Plaats:   De Karre
Datum:   28-11-2016
Aanvang:   20:00 uur
     
Aanwezig:   28 incl. bestuur
Bestuur   Bestuur (excl. m.k.g. Wybo Hartkamp'
Afwezig m.k.g.   Louie Hof

Notulen najaarsledenvergadering Plaatselijke Belangen Tuk, gehouden op maandag 28 november 2016 in café de Karre. Aanvang 20.00 uur.

1.       Opening,
De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan allen.

2.Mededelingen van de voorzitter.
- Er is bericht van verhindering ontvangen van Wybo Hartkamp en Lowie Hof.
- Op 29 oktober is de jaarlijkse zwerfvuil opruim actie gehouden i.s.m. Rova. Helaas waren er weinig vrijwilligers.
- De lampionoptocht op 11 november was een succes, er waren 55 deelnemende kinderen.
- Op 18 november is een bedank avond gehouden voor alle vrijwilligers die hebben geholpen bij de bouw van de permanente voorziening. In de Karre hebben ze genoten van een  hapje en een drankje.
- De intocht van Sinterklaas was geslaagd. Er hadden zich 95 kinderen opgegeven voor dit feest.
- Op 22 november is een bijeenkomst gehouden in het Dorpshuis waarbij wijkagent Jouke Woudstra uitleg heeft gegeven over het instellen van een buurt app. Thom Snoeren geeft aan dat er 25 mensen aanwezig waren. Er heeft zich 1 dame opgegeven om de app te beheren.
- Op 10 december a.s. wordt de kerstboom geplaatst.
- Op 7 januari a.s. wordt. de nieuwjaarsbijeenkomst gehouden en op 14 januari het nieuwjaarsbowlen voor de jeugd.
- De invoer van de blauwe papiercontainer gaat niet door m.i.v. 1 januari 2017. Onze brengcontainers blijven.
- In Steenwijkerwold bestaat sinds het voorjaar de stichting “Woldhulp”. Bedoelt om mensen langer thuis te kunnen laten wonen en waarbij hulp kan worden geboden bij het doen van b.v. kleine klusjes, rijden naar huisarts/ziekenhuis, hulp bij invullen van formulieren. Vanuit Steenwijkerwold is de vraag gekomen of ook Tuk zich aan wil sluiten bij deze stichting.
Vanuit de vergadering wordt gemeld dat in Steenwijk ook een vrijwillige hulpdienst bestaat waarvan de coördinator in Tuk woont (mevr. G. Bijkerk). Het bestuur zal zich hierover beraden.

2a. School “t PuzzelsTuk.
Door wethouder mevr. Franzen is in een mondeling overleg aangegeven dat het college van B&W niet de bedoeling heeft een nieuwe school te bouwen in Tuk. 2 bestuursleden van PB zijn bij dit overleg aanwezig geweest. Thom Snoeren geeft aan dat het college van plan is een onderzoek te laten doen naar de vervolgstappen en heeft aan Catent het verzoek gedaan hieraan mee te werken. Catent moet op dit verzoek voor 1 januari a.s. een antwoord geven.
N.a.v. het artikel in de Steenwijker Courant merkt Thom op dat de status “zwakke school” alleen gegeven is omdat de “papierwinkel” niet in orde was i.v.m. een directeurs wisseling.
De voorzitter zegt toe dat PB zich hard zal maken om de school op Tuk te laten blijven.
Auke Feenstra stelt voor een handtekeningactie te houden. Dit lijkt een goed plan.

3.Notulen van de voorjaarsledenvergadering d.d. 14 maart 2016.
De klok aan de melkfabriek werkt nog steeds niet.
De voorzitter heeft contact gehad met Kor Venhuizen van de gemeente Steenwijkerland over de bocht Tukseweg/Pasmanweg. De gemeente is niet van plan deze bocht te wijzigen.
Punt 8:
De optocht zal weer op “vrijdagavond” gehouden worden.
Verder zijn er geen op- en/of aanmerkingen en worden de notulen , onder dankzegging aan de secretaris, goedgekeurd en vastgesteld.

4.In – en uitgaande post.
Inkomend:
Gemeente                        vergunning zomerfeest en tapvergunning                                                           gesprek m.b.t. tijdelijke omgevingsvergunning school
“                          verslag van bovengenoemd gesprek
“                           voltooiing  omgevingsvergunning permanente voorziening
“                          uitnodiging bestuurlijk overleg n.a.v. collegebesluit school
“                          schrijven m.b.t. dodenherdenking
Dorpsbelang Steenw. Wold  schrijven m.b.t. Glazendorpshuis                    

Uitgaand:
Mail PuzzelsTuk                   n.a.v. de geruchten m.b.t. verplaatsen school
Gemeente                          aanvraag vergunning zomerfeest en tapvergunning
Maandelijkse mededeling bladen
5.Bestuursverkiezing.
Gini Groen heeft aangegeven haar werkzaamheden voor PB na 21 jaar te willen beëindigen. Alien Hof richt het woord tot Gini en bedankt haar voor de jarenlange inzet met een bon en een bloemetje.
Marian Dirksen heeft zich kandidaat gesteld. Er zijn geen tegenkandidaten zodat zij met unanieme stemmen wordt benoemd.

6.Nabespreken zomerfeest 2016.
Uit het financieel overzicht van de penningmeester blijkt dat de kosten van het
zomerfeest ca. 2.800,- Euro waren. Er was minder opkomst bij sommige activiteiten en
dus minder baropbrengst.

     Pauze

7.Plannen zomerfeest 2017, inbrengen thema en vaststellen thema.
Het bestuur denkt erover voor de donderdagavond een andere invulling te kiezen. Misschien een grote bingo met leuke prijzen. Verder zal het programma er nagenoeg het zelfde uitzien als in 2016.
Er zijn enkele ideeën voor een thema, namelijk groen(kleur), muziek en milieu. Ook wordt aangegeven waarom er om het jaar een thema moet zijn.
Dit punt komt in de volgende ledenvergadering opnieuw aan de orde.
8.Mededelingen van de jeugdcommissie
Op 23 september j.l. hebben 125 kinderen uit Tuk een bezoek gebracht aan Duinenzathe in Appelscha. Dit op uitnodiging van Jeroen Kolhof.
Op 18 november heeft de jaarlijkse jeugddisco plaatsgevonden. Dit i.s.m. met Dorpsbelangen Steenwijkerwold. Ca. 60 kinderen, waarvan 20 uit Tuk, waren aanwezig.
Indien PB weer vrijkaarten krijgt voor Thialf zal er weer geschaatst kunnen worden.
.Vuurwerk jaarwisseling.
De collecte heeft weer voldoende opgebracht om een groots vuurwerk af te kunnen steken. Plaats van handeling 1 januari om 0.45 uur bij de vijver aan het Bakkersveld.
10.Rondvraag.
Ko Beute vindt 3 personen te weinig bij de papiercontainer. Dit zal worden meegenomen in de eerstvolgende bestuursvergadering.
Tonny Hof zal informeren naar de oude klok van de Rabobank.
Ko Beute vraagt of er eenden in de vijver uitgezet kunnen worden. Het bestuur zal zich hierover beraden.

11.Sluiting.
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering.<< terug


Afbeelding