Ledenvergadering

Ledenvergadering 17-11-2014

Plaats:   De Karre
Datum:   17-11-2014
Aanvang:   20:00 uur
     
Aanwezig:   23 incl. bestuur
Bestuur   Voltallig bestuur
Afwezig m.k.g.   Gerard Kist

Notulen van de najaarsledenvergadering van Plaatselijke Belangen Tuk in café de Karre.

1.         Opening,
            De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan allen.

2.Mededelingen van de voorzitter.
Er is bericht van verhindering ontvangen van Gerard Kist.
Voor de bouw van een permanente voorziening en de herinrichting van het activiteitenterrein is een aanvraag omgevingsvergunning naar de gemeente gegaan. Uitsluitsel hierover kunnen we verwachten in maart 2015. Er zijn 1 of 2 bezwaarschriften ingediend. 
Komende activiteiten zijn:
22-11-2014 Intocht Sinterklaas
06-12-2014 Plaatsen kerstboom
03-01-2015 Nieuwjaarsvisite
10-01-2015 Nieuwjaarsbowlen voor de jeugd
31-01-2015 Schaatsen voor de jeugd
21-03-2015 Volleybaltoernooi

3.Notulen van de voorjaarsledenvergadering d.d. 23 maart 2014
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen op de notulen zodat deze, onder dankzegging aan de secretaresse, worden goedgekeurd en vastgesteld.

4.In – en uitgaande post.
Inkomend:
Rocov uitnodiging overleg d.d. 22-10-2014
Rocov notulen overleg 22-10-2014
Gemeente Steenwijkerland   vergunning zomerfeest 2014
“                  “            horecavergunning 2014
“               “                m.b.t. dodenherdenking 2014
“                  “            m.b.t. eikenprocessierups
“                  “            uitnodiging lezing over Nat. Park Weerribben/Wieden
“               “                uitnodiging inventarisatie overleg Geven en Nemen (Part.wet 2015)
“               “                   wekelijks berichten op de website Wijken en Kernen
“               “                vergunning collecte vuurwerk
Dorpshuis                         de Raadsstukken

Uitgaand:                             
Gemeente Steenwijkerland   aanvraag omgevingsverg. Achterveld + permanente voorziening
“               “                aanvraag vergunning zomerfeest 2014 + horeca vergunning
Maandelijks mededelingenblad


5.Nabespreken zomerfeest 2014 en financieel overzicht zomerfeest 2014 van de        penningmeester.
Het financiële overzicht ligt ter tafel. De kosten van het feest bedragen € 1.476,-. Dit komt vooral door de goedkopere inkoop van de dranken door samenwerking met andere horeca ondernemers. Geen kosten van een verzekering voor de vrijwilligers bij het tent op/afbouwen.  Deze verzekering is niet meer nodig omdat dit in de huurprijs van de tent is meegenomen.   De kosten van het kinderprogramma lagen lager dan in voorgaande jaren. 
Klaas Klarenberg vraagt hoe het kan dat de PB show begroot is op € 400,- en slechts € 25,- kost.  Omdat er nog medailles e.d. over waren van  2013 zijn er minder medailles aangeschaft. Deze post wordt op de begroting van 2015 aangepast.
Het financiële jaaroverzicht komt op de voorjaarsledenvergadering aan de orde.

7.Plannen voor  zomerfeest 2015
Plaatselijke Belangen Tuk bestaat volgend jaar 100 jaar. Het bestuur stelt voor om het thema voor 2015  “100 jaar PB Tuk” te laten zijn. De vergadering stemt hiermee in.
Het feest wordt gehouden van 27 t/m 30 augustus, opbouw tent 24/8 en afbreken tent 31/8.
Het programma is i.v.m. het jubileum aangepast en ziet er als volgt uit.
Donderdagmiddag: seniorenmiddag met muziek en cabaret en aansluitend een receptie.
Donderdagavond  : bloemschikken en klaverjassen
Vrijdag                : vissen en quiz
Zaterdag             : optocht, kinderprogramma, zeskamp, feestavond
Zondag              : dorpsontbijt, mini playbackshow en optreden band.

PB wil een dorpsvlag laten maken en we zijn, samen met de Historische vereniging, bezig een jubileumboek samen te stellen.
Als iemand nog foto’s heeft deze graag inleveren bij het bestuur.

8.Mededelingen van de jeugdcommissie.
Op 7 november is de jaarlijkse jeugddisco gehouden samen  met Steenwijkerwold. 84 kinderen waren aanwezig waarvan 25 uit Tuk.
Voor het schaatsen op 31 januari 2015 hebben we 30 vrijkaarten gekregen.
Het nieuwjaarsbowlen  zal worden gehouden op zaterdag 10 januari. Ook dit wordt georganiseerd samen met Dorpsbelangen Steenwijkerwold.
Het houden van een vis-clinic is nog in beraad.

9.Vuurwerk jaarwisseling.
De opbrengst van de collecte voor het vuurwerk is € 2.650,-. Iets minder dan vorig jaar. Het vuurwerk wordt om 0.45 uur ontstoken.

10.Rondvraag.
Aan de lampionoptocht deden 60 kinderen mee. Er is een aangepaste route gelopen. Volgend jaar wordt in een ander deel van Tuk gelopen.
Klaas Klarenberg.  Gaat PB actie ondernemen naar de gemeente i.v.m. het afsluiten van de IJzeren Brug op de Witte Paarden voor zwaar verkeer.  Een gedeelte van dit zware verkeer rijdt nu over de Bergweg.  De voorzitter antwoord hierop dit aan te zullen kaarten bij de gemeente.
Henk ten Berge. Is PB op de hoogte van het plaatsen van een camera aan de Ruxveenseweg ( tussen de stoplichten en de nieuwe rotonde).  Hiervan is PB niet op de hoogte.
Ko Beute.  Wordt PB op de hoogte gehouden van  het beleid inzameling oud papier. In Vollenhove wordt een proef gehouden met blauwe containers.  We houden dit in de gaten.

11.  Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering na iedereen bedankt te hebben voor zijn/haar inbreng en wenst allen wel thuis.


<< terug


Afbeelding