Ledenvergadering november 2013

Ledenvergadering 25-11-2013

Plaats:   De Karre
Datum:   25-11-2013
Aanvang:   20:00 uur
     
Aanwezig:   30 incl. bestuur
Bestuur   Voltallig bestuur
Afwezig m.k.g.   Klaas Klarenberg, Gert Brommer, Lydia de Vries, Henk Steennis

Notulen van de najaarsledenvergadering van Plaatselijke Belangen Tuk in café de Karre.

1.         Opening.
           
De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan allen.
                                                                                                                                                                                                                                              
2.         Mededelingen van de voorzitter

7 december a.s. wordt de kerstboom weer geplaatst t.o. de supermarkt
-30 december wordt vanuit de Karre weer de Loopneusloop georganiseerd
4 januari houdt PB een Nieuwjaarsvisite met een andere opzet dan in voorgaande jaren  
11 januari Nieuwjaarsbowlen voor de jeugd.
In maart wordt het jaarlijkse volleybaltoernooi gehouden in het Racketcentrum. 
De glasvezel wordt in de buitengebieden niet aangesloten. De kosten bedragen € 3.000,-
per aansluiting, dit bedrag is te hoog.


3.         Notulen van de voorjaarsledenvergadering d.d. 18  maart 2013.

De notulen van 18 maart 2013 worden zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan de samenstelster.


4.         In – en uitgaande post.

Uitgaand                                 
Gemeente                               aanvraag vergunning zomerfeest 2013
Gemeente                               aanvraag horeca vergunning 2013
Maandelijks                             mededelingenblad
Inkomend                                                                                                                                                       
Gemeente                               vergunning zomerfeest 2013 en horecavergunning
Huthamaki                              maandelijks creditnota oud papier
OVKK                                       schrijven m.b.t. glasvezelkabel buitengebieden
OVKK                                       schrijven m.b.t. verkeersveiligheid bij scholen
Berber de Haan                                  mail m.b.t. organiseren brunch tijdens zomerfeest


5.         Bestuursverkiezing .

Voor de vacature in het bestuur heeft Margo Ebink zich aangemeld. Na het verschijnen van
de uitnodiging voor deze vergadering is er nog een aanmelding gekomen van Paul van Asselt.  Na enige discussie wordt besloten een stemming te houden.
Met meerderheid wordt Margo Ebink gekozen en welkom geheten in het bestuur.
Pauze

6.         Nabespreken zomerfeest 2013 en financieel overzicht zomerfeest 2013 van de 
      penningmeester.
Penningmeester Paul Steenbergen geeft uitleg over de kosten van het zomerfeest 2013.
De totale kosten bedragen € 3.646,22 en is hiermee binnen de begroting gebleven. Het
bestuur wil het zomerfeest laagdrempelig houden, er wordt nog steeds geen entree
betaald.

7.         Plannen voor  zomerfeest 2014,  geen thema.
Voor 2014 is dezelfde band inmiddels besproken. De invulling voor de zondagmiddag is
hetzelfde als in 2013 met andere koren.
Het idee van Berber de Haan om op de zondagochtend een brunch te houden wordt niet
gehonoreerd. Het programma in 2014 is grotendeels rond en hierin past een brunch niet.
In 2015 viert PB het 100 jarig bestaan, misschien is er dan plaats in het programma.
Zo het nu lijkt kunnen we bezig met de aanpak van het feestterrein, aanleg stuk verharding en de plannen voor permanente voorziening voor opslag.
PB is bezig met  de vergunning  aanvraag, maken begroting en tekeningen.
Waarschijnlijk heeft het bestuur hiervoor een bedrag nodig uit de Spaarrekening. Vanuit de Gemeente ontvangen we ca.  € 15.000,/ uit het koppengeld en de matrix dorpsplannen. Bovendien worden er fondsen aangeschreven voor een subsidie.
Het bestuur komt in de voorjaarsvergadering met een onderbouwd plan voor bovenstaande. De leden moeten toestemming geven voor grote uitgaven.

8.         Mededelingen uit de commissies:
verkeer
Aanpak kruising Pasmanweg- Tukseweg. Doel was het aanpakken van de snelheid. Op 26
mei j.l. heeft er een snelheidsmeting plaatsgevonden. Uitslag hiervan was dat de snelheid niet is verminderd. Tijdstip van meting tussen 8 en 9 uur ´s ochtends waarbij 275 auto´s passeerden.
Anne Brouwer wil nogmaals opmerken dat het zicht beter is maar dat de fietsers, komend
uit de richting Steenwijk, nog steeds in het nauw komen.
De voorzitter zal zich nogmaals in verbinding stellen met Kor Venhuizen, verkeersdeskundige van de gemeente, voor een nieuwe snelheidsmeting.
Er wordt nogmaals aandacht gevraagd voor het tegengaan van het vele vrachtverkeer door Tuk en aanpassing van de bebording op de Ruxveenseweg.
jeugd
Bij de jeugddisco, in Steenwijkerwold, waren 80 kinderen aanwezig waaronder een groot
Aantal uit Tuk.
Op 11 januari a.s. wordt het Nieuwjaarsbowlen gehouden, deze keer samen met Steenwijkerwold.

9.         Vuurwerk jaarwisseling.
De collecte heeft ruim voldoende opgebracht om weer een prachtig vuurwerk te houden bij de jaarwisseling. Tijdstip is 0.45 uur bij de vijver aan het Bakkersveld

10.      Dorpsplan.
Punten uit het Dorpsplan welke inmiddels in behandeling zijn genomen,
Ter Zwege is opnieuw bestraat, incl. stoepen.  Trottoirs aan de Bergweg zijn gedeeltelijk opnieuw bestraat.
T.a.v. de aansluiting Ruxveenseweg-Hooidijk neemt de provincie eind 2013 een beslissing.
Er is inmiddels een aantal rustpunten gecreëerd, de banken worden nog geverfd.
Op verzoek van bewoners van de Oosterhoek-Berg en Bos zijn minidoeltjes geplaatst op het speelterrein en enkele speeltoestellen verplaatst.
Nog openstaande projecten zijn wandelroutes, evenementen, pinautomaat en dorpsplein. Hiervoor worden nog projecttrekkers gezocht.

11.      Rondvraag
            Paul van Asselt heeft vragen m.b.t de nieuwe manier van vuilinzameling. Inwoners moeten          het zelf brengen maar wel betalen.
PB kan hier niets tegen doen, betreft een plan van de gemeente.
Thom Snoeren vraagt aandacht voor de bouw van seniorenwoningen, doet PB hier iets mee. Op plan Bergstein zijn een aantal senioren-levensloopbestendige woningen gebouwd. De meeste van deze woningen  worden nu door jongere mensen bewoont.
Mevrouw Holkamp vraagt of er verlichting kan worden aangebracht bij het fietspad naar de Woldmeenthe.  Dit punt is al eerder aangedragen bij de gemeente maar wordt niet gehonoreerd.
Jan-Willem de Wilde vraagt of er belijning kan worden aangebracht op de Bergweg ( over het spoor) door het nieuwe asfalt wordt er hard gereden.
Ook dit wordt onder de aandacht gebracht van de verkeersdeskundige van de gemeente.

12.      Sluiting
De voorzitter sluit hierna de vergadering, bedankt iedereen voor de inbreng en wenst allen         wel thuis.<< terug


Afbeelding