Ledenvergadering november 2010

Ledenvergadering 26-11-2012

Plaats:   De Karre
Datum:   26-11-2012
Aanvang:   20:00 uur
     
Aanwezig:   36 incl. bestuur en dhr. van der Veen ( Steenwijker Courant)
Bestuur   Voltallig bestuur
Afwezig m.k.g.    

Notulen van de najaarsledenvergadering van Plaatselijke Belangen Tuk in café de Karre.
Afwezig: bericht van verhindering ontvangen van Ko Beute en Peter Hartkamp.

1.         Opening.
De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan allen, i.h.b. Don van der Veen van de Steenwijker Courant.

2.         Mededelingen van de voorzitter.
Er is bericht van verhindering ontvangen van Ko Beute en Peter Hartkamp.
De voorzitter vraagt de aandacht voor de komende activiteiten van het Dorpshuis, nl. de Kerst-in op 16 december a.s. De oprichting van een nieuwe Bridgeclub op de maandagavond waarvoor 24 aanmeldingen zijn.
Op 30 december a.s. wordt  vanuit café de Karre de jaarlijkse Loop-neus-loop gehouden.
Tevens deelt  hij mee dat de volgende activiteiten van PB zullen zijn: het nieuwjaarsbowlen op 5 januari(volwassenen) en 12 januari(jeugd). Op 23 maart houden we opnieuw een volleybaltoernooi in het racketcentrum.
De opbrengst van het oud-papier in 2011 was € 7.700,-, ruim 101.000 kg.
De gemeente geeft vrijwilligers  opnieuw de mogelijkheid een voorstelling in de Meenthe te bezoeken. Formulieren hiervoor zijn bij de voorzitter te verkrijgen.

3.         Notulen van de voorjaarsledenvergadering d.d. 19  maart 2012.
De notulen worden, zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.
4.         In – en uitgaande post
Inkomend.
Gemeente Steenwijkerland ontvangstbevestiging verg. aanvraag zomerfeest
“               “                                   vergunning zomerfeest 2012
“               “                                  brief m.b.t. Streekeigen huis en erf
“               “                                  brief m.b.t. gebiedsgerichte aanpak verkeersplan
“               “                                  brief m.b.t. aanpassing kruispunt Tukseweg/
Pasmanweg
“               “                                  overzicht bijeenkomsten dodenherdenking
“               “                                  vooroverleg Besluit Ruimtelijke ordening m.b.t.
bestemmingsplan Steenwijk en Tuk
“               “                                  visie op wonen en leefbaarheid
Huthamaki                                diverse creditnota’s oud papier
Uitgaand         
Gemeente Steenwijkerland vergunning aanvraag zomerfeest 2012.
5.         Bestuursverkiezing
Er hebben zich geen kandidaten aangemeld voor een bestuursfunctie. Het bestuur gaat voorlopig door met 6 personen.
Pauze
6.         Nabespreken zomerfeest 2012 en financieel overzicht zomerfeest 2012 van de 
Penningmeester.
We hebben weer een geweldig feest gehad met veel enthousiaste aanwezigen. De invulling van de zondagmiddag vraagt onze aandacht ivm de kleine opgave voor de mini playbackshow.
Er wordt opgemerkt dat tijdens de quiz het beeld en geluid achterin de tent slecht zien en te horen was. Hier zal aandacht aan worden besteedt. Aan het terrein mankeerde ook het e.e.a., dit kwam omdat het gras te laat was ingezaaid.
De kosten voor het feest waren begroot op  € 5.595,-. De totale kosten van het feest waren
€ 3.751,97.  Dit komt vooral door de duurdere band en de kosten van elektra,  het vast recht per maand is hoog. Hierop wordt nog actie ondernomen. We zijn wel binnen de begroting gebleven.

7.         Plannen zomerfeest 2013,  inbrengen thema en vaststellen thema.
De opzet is, in grote lijnen, hetzelfde dan in 2012. Op de zondag zal opnieuw de mini playbackshow op het programma staan met daarna het optreden van 2 shanty koren. Voor  de zaterdagavond is inmiddels een “feestband” besproken.  Voor het bloemschikken op donderdagavond zal een andere invulling gezocht worden.
In 2013 gaan we bezig met de herinrichting van het feestterrein, er zal verharding worden aangelegd. Tevens heeft het bestuur plannen opslagruimte te plaatsen op het terrein. Hierover wordt nog overleg gevoerd met de gemeente.
Uit de vergadering  worden de volgende thema’s naar voren gebracht: Europa, Piratenmuziek, Muziek en Piraten. Na stemming wordt besloten dat het thema voor het zomerfeest 2013 Muziek zal zijn.
De quizcommissie wil graag uitbreiding van het aantal leden. Tijdens de vergadering geven zich hiervoor 2 geïnteresseerden op.

8.         Mededelingen uit de commissies: verkeer en jeugd
jeugd.
De commissie jeugd heeft weer diverse activiteiten gehouden, zoals schaatsen in Thialf, de jeugddisco i.s.m. Steenwijkerwold ( totaal 63 kinderen waarvan 20 uit Tuk), intocht Sinterklaas (75 kinderen) de lampionoptocht ( 85 kinderen) en het jeugdbowlen ( 65 kinderen). Ook in 2013 worden bovenstaande activiteiten weer gehouden.
Verkeer. Deze commissie is in 2012  niet bijeen geweest.
Wel is er voor de gemeente aanleiding geweest de T-splitsing Tukseweg/ Pasmanweg aan te pakken, dit na veelvuldig contact met PB en aanwonenden.  Er zijn metingen verricht waar uit blijkt dat er te hard gereden wordt. Bedoeling is dat de bocht weggehaald wordt en er verkeersremmende maatregelen genomen worden. Indien mogelijk zal in 2012 nog met het werk begonnen worden ( weersafhankelijk).

9.         Vuurwerk jaarwisseling
De opbrengst van de collecte is iets hoger dan vorig jaar. We kunnen dus weer een geweldig vuurwerk tegemoet zien.  Het vuurwerk wordt ontstoken om 00.45 uur.

10.       Dorpsplan.
Het dorpsplan is klaar en wordt op dinsdag 27 november a.s. aangeboden aan het college van
B&W.  Voor ieder project uit het dorpsplan worden projecttrekkers gevraagd, zij hebben meegeholpen het plan op te stellen. Het dorpsplan wordt binnenkort op de website geplaatst.

11.       Rondvraag
Thom Snoeren, maakt zich zorgen ver de aanpassing van de snelheid ( 30 km) op de Tukseweg. Als de bocht wordt weggehaald zal men nog harder rijden.
Klaas Klarenberg vraagt of de wegafsluiting van de Tukseweg, ter hoogte van plan Bergstein, blijft bestaan. De werkzaamheden liggen nu immers stil.  Ja, de afsluiting blijft.
Bij het collegebezoek zal hierover navraag gedaan worden. De afsluiting van het terrein is weg zodat bewoners uit Bergstein nu de gelegenheid hebben direct naar de Ruxveenseweg te rijden. Dit is niet de bedoeling.
Henk ten Berge vraagt nogmaals aandacht voor de verkeersafwikkeling op de Pasmanweg tijdens de oud papier inzameling. PB heeft hiervoor verkeersborden aangeschaft om de rijrichting aan te geven.
Marianne van Engelen geeft aan een gedeelte van een trottoir te missen op de Oldemarktseweg vanaf de aansluiting met de Bergsteinlaan. Tevens vraagt Margriet ter Schure aandacht voor de slechte staat waarin de stoepen van de Bergweg en ter Zwege zich bevinden.  Ook dit wordt meegenomen naar het college.
Esther Marinus vraagt aandacht voor de gladheid, bij vorst,  van de Pasmanweg.
Paul Steenbergen deelt mee dat PB momenteel 1117 leden heeft. In het begrafenisfonds zitten nog 82 leden.

12.       Sluiting
De voorzitter  bedankt iedereen voor de inbreng en sluit hierna de vergadering.


<< terug


Afbeelding