Ledenvergadering november 2010

Ledenvergadering 28-11-2011

Plaats:   De Karre
Datum:   28-11-2011
Aanvang:   20:00 uur
     
Aanwezig:   36 incl. bestuur
Bestuur   Voltallig bestuur
Afwezig m.k.g.    

1.         Opening.
De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan allen, i.h.b. Mevrouw de Bone van de
de Steenwijker Courant.

2.         Mededelingen van de voorzitter.
wijziging agenda: de wijkagent kan om 21.15 uur aanwezig zijn.
De bestuursverkiezing zal na punt 11 gehouden worden.
- de natuurspeelplek aan de Oosterhoek wordt in het voorjaar opgeleverd. Er is nu nog wateroverlast. Aan de spoorzijde is een hek geplaatst en aan de straatkant een zig-zaghek zodat kinderen niet direct de straat oplopen. De communicatie met de gemeente loopt niet goed. Bij een eerstvolgend gesprek met de gemeente zal ook het punt ongedierte meegenomen worden.
- Door o.a. het korten van de subsidiebedragen van de gemeente is het bestuur voornemens de contributie te verhogen naar € 7,- p.p. Dit voorstel zal bij de voorjaarsledenvergadering in stemming worden gebracht.
Bovendien zal in 2012 worden geprobeerd de contributie automatisch te incasseren. Dit zal gebeuren in overleg met de contactpersonen.
- Besloten is een andere toiletwagen aan te schaffen. Imke Dekker en Ko Beute zullen dit regelen en e.e.a. verbouwen.  Het bestuur heeft uitgerekend dat aanschaffen goedkoper is dan huren. Huurprijs is nu € 645,- per jaar.
            -Project AED. Er zijn inmiddels 30 vrijwilligers gecertificeerd en aangemeld voor SMS-alert. In februari volgt nog een laatste groep van 12 vrijwilligers.
                        - Nieuwjaarsbowlen op 7 januari voor volwassenen en 14 januari voor de jeugd.
- onze website is momenteel uit de lucht en zal in de 3e week van december weer bereikbaar zijn. Mail voor PB kan via de mail van de secretaris, zie hiervoor het mededelingenblad.
           
3.         Wijkagent Jouke Woudstra (onder voorbehoud)

4.         Notulen van de voorjaarsledenvergadering d.d. 21maart 2011
Op de vraag van Thom Snoeren of er ook een vervolg komt op de filmavond wordt
bevestigend geantwoord, waarschijnlijk in het voorjaar.
Hierna worden de notulen, onder dankzegging aan de secretaris, goedgekeurd en
vastgesteld.

5.         In – en uitgaande post
Inkomend:
gemeente Steenwijkerl. :informatieavond UMTS mast d.d. 14-12-2011
“             “                             vervanging speeltoestel Bakkersveld
“             “                             jaarverslag 2010
“             “                             beleidsnotitie bestemmingsplan buitengebied
“             “                             vergunning zomerfeest 2011
Driz                                      samenwerkingsvoorstel AED project
provincie Overijssel         de Vrijwilliger
Het Heideveld                   toezegging bijdrage AED project
Huthamaki                         diverse creditnota’s oud papier
Uitgaand
gemeente Steenwijkerland               vergunningaanvraag zomerfeest 2011
gemeente Steenwijkerland               toelichting aanpassen feestterrein Tuk
Het Heideveld                                      verzoek bijdrage AED project
Mededelingenbladen

6.         Bestuursverkiezing
Komt aan de orde als punt 11a
           
7.         Nabespreken zomerfeest 2011 en financieel overzicht zomerfeest van de 
Penningmeester.
Het financiële overzicht geeft aan dat het feest € 4.583,- heeft gekost. Dit is ca. € 1.000.- meer dan in 2010. Er zijn extra kosten gemaakt voor het aanschaffen van munten en in gebruik name van het nieuwe feestterrein.
De aanwezigen zijn akkoord.

8.         Plannen zomerfeest 2012
In 2012 is er geen thema. Het feestterrein zal door de gemeente worden geëgaliseerd, de doeltjes worden verplaatst en een ballenvanger geplaatst. Er is inmiddels een band gecontracteerd nl. Face to Face. Geprobeerd zal worden een zeskamp te houden. De toiletvoorzieningen worden verplaats, hiervoor is de riolering verlegd.

9.         Mededelingen uit de commissies: verkeer en jeugd
commissie verkeer: geen bijzonderheden.
commissie jeugd:
- samen met Steenwijkerwold is de jeugddisco gehouden, hierbij waren 30 kinderen uit Tuk
aanwezig.
- bij het Sinterklaasfeest waren 65 kinderen aanwezig en bij de lampionoptocht 100 kinderen.
- zoals gemeld kan op 14 januari door de jeugd worden gebowld. Bedoeling is in februari te gaan schaatsen, hiervoor zijn weer vrijkaarten aanwezig. De filmavond volgt in het voorjaar.

10.       Vuurwerk jaarwisseling.         
Opbrengst van de collecte is ruim € 2.500,-. Het vuurwerk zal ontstoken worden om 0.40 uur
en niet eerder.

11.       Dorpsplan, mededelingen t.a.v. herschrijven dorpsplan
Doordat de gemeente actualisatie van ons dorpsplan verplicht stelt,  moet dit herschreven worden. Bij het mededelingenblad van januari zullen hiervoor formulieren gevoegd worden. Deze formulieren worden een week later (16/17 januari) weer opgehaald door de contactpersonen PB zal dit samen met de Grondmij doen.  Op 13 februari zal een avond gehouden worden waar een ieder mee kan denken. De avond wordt gehouden in de Raadskelder, aanvang 19.30 uur.

11a.      Bestuursverkiezing
Roel Bouwes heeft bijna 12 jaar een bestuursfunctie bekleed, Klaas v.d. Kamp  5 ½ jaar. Beide hebben te kennen gegeven te willen stoppen met deze activiteit. Alien bedankt beiden voor hun inzet en overhandigt een boeket en bonnen. Henrico Vos heeft ook aangegeven zijn functie als penningmeester niet meer te kunnen uitoefenen. Hij zal zijn werkzaamheden tot de voorjaarsvergadering te blijven doen. Hiervoor heeft zich als kandidaat gemeld Paul Steenbergen. Als er geen tegenkandidaten binnenkomen zal Paul in maart de functie van penningmeester op zich nemen.

12.       Rondvraag
Thom Snoeren heeft zijn bedenkingen over de contributieverhoging. De voorzitter vraagt of
dit in de voorjaarsvergadering aan de orde kan komen. Dhr. Post vindt automatische incasso geen goede zaak, je verliest het contact met je leden. Jan Siero merkt op dat het bestuur, het werk dat er bij komt door automatische incasso,  niet moet onderschatten.
Jan Cordes vraagt aandacht voor de slechte stoelen bij het zomerfeest. Het bestuur is bezig
zich te oriënteren. We huren nu de tent inclusief stoelen en tafels. Bovendien is de goedkeuring van de brandweer nodig bij ander meubilair.
Imke Dekker vraagt goedkeuring voor onderhoud van de klok. Dit is akkoord.
Het wachten is nu op de wijkagent. Deze verschijnt niet.

14.       Sluiting
Hierna sluit de voorzitter de vergadering.

 


<< terug


Afbeelding