Ledenvergadering

Ledenvergadering 14-03-2016

Plaats:   De Karre
Datum:   14-03-2016
Aanvang:   20:00 uur
     
Aanwezig:   24 incl. bestuur
Bestuur   Voltallig bestuur
Afwezig m.k.g.   Jolanda Kramer, Peter Hartkamp

Notulen voorjaarsledenvergadering Plaatselijke Belangen Tuk, gehouden op maandag 14 maart 2016 in café de Karre. Aanvang 20.00 uur.

1.       Opening,
De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan allen.

2.        Mededelingen,
- Bericht van verhindering ontvangen van Jolanda Kramer en Peter Hartkamp.
- Het aantal leden op 01-01-2016 is 1133, een afname van 17.
- De opbrengst oud papier in 2015 was ca. 95.000 kg > € 5.076.-.
- Bij de nieuwjaarsvisite waren ca. 100 inwoners aanwezig.
- Op 26 maart a.s. worden er weer Paaseieren gezocht op de Woldberg.
- De uitvoeringen van de toneelclub vinden plaats op 8,9,12, 15 en 16 april.
- Er zijn gesprekken gaande tussen de gemeente en projectontwikkelaar over locatie Kiekebelt.
- Op 15 maart wordt, op de politieke markt, de visie besproken over de huisvesting van alle scholen in Steenwijkerland. Er zullen totaal 7 scholen moeten sluiten.

3.        Notulen van de najaarsledenvergadering d.d. 11 december 2015,
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen over de notulen, zodat deze, onder dankzegging aan de samenstelster, worden goedgekeurd.

4.        In-uitgaande post,
Inkomend:
Gemeente Steenwijk          uitnodiging nieuwjaarsreceptie gemeente

Uitgaand:                         Mededelingenbladen
Mail aan het Puzzel(S)tuk m.b.t. aflopen huurperiode
Gemeente Steenwijk          m.b.t. inzameling oud papier
Huthamaki                        data inzameling o.p.in 2016

5.        Financieel overzicht  van de penningmeester over 2015,
Er hebben 5 uitkeringen plaatsgevonden uit het begrafenisfonds. De kosten van het zomerfeest zijn hoger o.a. door de hogere prijs voor het drukwerk (boekje 100 jaar PB) en het uitgebreide programma.
Bij de begroting is geen rekening gehouden met de permanente voorziening. Dit wordt betaald uit het koppengeld/leefbaarheidsgeld van de gemeente en zelfwerkzaamheid binnen PB.
De voorzitter bedankt de penningmeester voor het samenstellen van het overzicht.

5a.      Verslag kascommissie,
De kascommissie, bestaande uit Kees Harsevoort en Gert Brommer, heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Zij stellen voor de penningmeester décharge te verlenen.

5b.      Benoeming nieuwe kascommissie,
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Gert Brommer en Robert van Zanten. Mia Munsterman is reserve.

         PAUZE
6.        Inzameling oud papier in de toekomst.
Zoals bekend is de gemeente van plan i.v.m papierinzameling de blauwe container in te voeren. PB, samen met andere partijen, zijn het daar niet mee eens. Op 11 februari j.l. is er een presentatie geweest voor 3 raadspartijen. Ook heeft PB een brief naar de gemeente gezonden, maar hierop nog geen reactie ontvangen.

7.       Mededelingen jeugd commissie,
PB heeft 40 vrijkaarten ontvangen voor Thialf. Op 19 maart a.s. kan er weer geschaatst worden. Vertrek uit Tuk om 13.00 uur.
Bij het nieuwjaarsbowlen voor de jeugd waren 75 kinderen uit Tuk en Steenwijkerwold aanwezig.
8.        Programma Zomerfeest 2016, 
Het programma voor het zomerfeest ziet er in grote lijnen hetzelfde uit als vorig jaar. Op donderdagavond zal er darten toegevoegd worden. De optocht wordt weer op vrijdagavond gehouden.
Er is in 2016 geen thema voor het feest.

9.        Herinrichting feestterrein en stand van zaken bouw permanente voorziening,
Op 2 april a.s. zal gestart worden met het uitgraven van de fundering voor de permanente voorziening. De voorzitter heeft inmiddels een lijst met vrijwilligers. Voor 23 en 30 april is nog meer hulp nodig.
Bedoeling is dat het gebouw klaar is voor het zomerfeest.
Er zijn geen bezwaren gekomen tegen de omgevingsvergunning.

10.      Rondvraag
Henk Bergsma – heeft een opmerking over de oversteek en het voetpad  Tukseweg/ Pasmanweg. Hij zou graag zien dat de bocht, vanaf de Pasmanweg naar rechts, aangepast zou worden.
Imke Dekker – de klok is nog steeds stuk. Het is voor Imke moeilijk om contact te krijgen met Richard de Vos. Als Imke vrij is, is daar niemand meer aanwezig.
Dhr. Post – Het dorpshuis is een aparte stichting, kan dit niet samen met PB. Alien Bisschop geeft uitleg over de stichting van het dorpshuis. De constructie zoals het nu is, is wat PB betreft goed geregeld

11.      Sluiting.
De voorzitter sluit om 21.00 de vergadering na iedereen bedankt te hebben voor de aanwezigheid en inbreng.<< terug


Afbeelding