Ledenvergadering

Ledenvergadering 23-03-2015

Plaats:   De Karre
Datum:   23-03-2015
Aanvang:   20:00 uur
     
Aanwezig:   32 incl. bestuur
Bestuur   Voltallig bestuur
Afwezig m.k.g.   Alien Bisschop, Klaas Klarenberg en Imke Dekker, Gerard Kist, Thom Snoeren en Ineke Lubbinge.

Notulen van de Voorjaarsledenvergadering van Plaatselijke Belangen Tuk.

Aanwezig: 32 personen, inclusief 6 bestuursleden.
Afwezig: met kennisgeving

1.Opening,
De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan allen. I.h.b. Peter van Hien van de Rova, hij zal uitleg geven over de actie “Mooi Schoon” van de Rova.

2.Mededelingen.
De voorzitter verzoekt aan iedereen om de presentielijst te tekenen.
Er is bericht van verhindering ontvangen van: Imke Dekker, Alien Bisschop en Klaas Klarenberg, Gerard Kist, Thom Snoeren en Ineke Lubbinge.
De nieuwjaarsvisite was erg gezellig, jammer dat het cabaret niet doorging.
Het volleybaltoernooi van 21 maart is niet doorgegaan i.v.m. te weinig deelnemende team.
Op 4 april a.s. kunnen de kinderen weer paaseieren zoeken op de Woldberg.
De uitvoeringen van de toneelvereniging vinden plaats op 10,11,14,17 en 18 april.
In samenwerking met VVN en Politie heeft een verkeersmeting plaatsgevonden op de Tukseweg. Een volgende meting staat gepland op 31 maart a.s. Conclusie uit de 1e meting is dat 80% van de snelheidsovertreders uit Tuk en Steenwijk komt.
Sinds kort is PB ook te vinden op Facebook.

3.Notulen van de najaarsledenvergadering d.d. 25 november 2014,
Er zijn geen opmerkingen over de notulen zodat deze worden goedgekeurd en vastgesteld.

4.In-uitgaande post.
Inkomend:
Gemeente Steenwijk           uitnodiging diverse overleg m.b.t. terrein Achterveld
“                        uitnodiging Nieuwjaarsreceptie Gemeente
Huthamaki                        maandelijkse creditnota’s voor oud papier
Uitgaand                          mededelingenbladen

5.Financieel overzicht  van de penningmeester over 2014,
Enige punten uit het financieel overzicht.
De opbrengst oud papier in 2014 was 97.480 kg. Op 31-12-2014 had PB Tuk 1130 leden.
Er zijn in 2014 5 uitkeringen geweest uit het begrafenisfonds.
In 2014 is goedkoper ingekocht voor de dranken bij het zomerfeest en de energiekosten zijn lager.
Het bedrag op de begroting voor het zomerfeest in 2015 is verhoogd, Dit omdat er extra activiteiten plaats zullen vinden voor de viering van het 100 jarig bestaan van PB.
Er zijn geen vragen over het financieel overzicht zodat dit wordt goedgekeurd.

5a.Verslag kascommissie.
De kascommissie bestaande uit Kees Harsevoort en Roel Bouwes heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Zij vragen de penningmeester décharge te verlenen. De vergadering is hiermee akkoord.

5b.Benoeming nieuwe kascommissie.

De nieuwe kascommissie bestaat uit Kees Harsevoort en Gert Brommer. Als reserve meldt Robert van Zanten zich aan.

6. Mededelingen jeugd commissie.
Voor de jeugd was er gelegenheid om aanwezig te zijn bij de Jeugddisco en het Nieuwjaarsbowlen. Beide wordt in samenwerking met Dorpsbelang Steenwijkerwold georganiseerd. Op 31 januari j.l. hebben 30 kinderen geschaatst. In de planning staat een Vis clinic.

7.Programma Zomerfeest 2015,  thema “100 jaar Plaatselijke Belangen Tuk”
Het zomerfeest wordt gehouden van 27 t/m 30 augustus. Het programma ziet er in grote lijnen hetzelfde uit als voorgaande jaren. Extra activiteiten zijn, een seniorenmiddag, receptie, dorpsontbijt en afsluiting met band op zondagmiddag.
De verkoop van de dorpsvlaggen loopt goed. Er is een geweldige respons onder de inwoners van Tuk.
Samen met de Historische Vereniging van Tuk zijn enkele bestuursleden bezig met het samenstellen van een jubileumboekje. Dit wordt huis aan huis verspreidt.

8.Herinrichting feestterrein en stand van zaken bouw permanente voorziening.
Er is in januari een overleg geweest met de gemeente. Inmiddels zijn er zienswijzen ingebracht door aanwonenden. Hierover is gesproken met gemeente, PB en deze aanwonenden. Er zal nog een nieuw overleg gepland worden.
Het verslag van het 1e overleg is nog niet ontvangen bij PB en de overige belanghebbenden.
De voorzitter zal op korte termijn contact opnemen met de gemeente.

9.Rondvraag 
Dhr. Tragter maakt een compliment aan PB over het bericht op het mededelingenblad m.b.t. de aanpak van de plantsoenen aan het Bakkersveld en Achterveld. Aanwonenden hebben het erg op prijs gesteld tijdig op de hoogte te zijn gebracht.
Er zijn klachten over overlast bij het zomerfeest, urineren op daarvoor niet bestemde plaatsen, te hard rijden enz.
De voorzitter verzoekt klachten direct te melden bij de bestuursleden.
Auke Feenstra meldt dat de dorpsklok stil staat. Dit zal gemeld worden bij Imke Dekker.
De voorzitter meldt dat PB in september een ochtend zal organiseren voor de actie “Mooi Schoon”.  Een oproep voor vrijwilligers volgt t.z.t.

10. Sluiting.
De voorzitter sluit hierna de vergadering na iedereen bedankt te hebben voor zijn/haar inbreng.


<< terug


Afbeelding