Ledenvergadering

Ledenvergadering 24-03-2014

Plaats:   De Karre
Datum:   24-03-2013
Aanvang:   20:00 uur
     
Aanwezig:   28 incl. bestuur
Bestuur   Voltallig bestuur
Afwezig m.k.g.   Jan Siero, Peter Hartkamp, Wybo Hartkamp.

Notulen van de najaarsledenvergadering van Plaatselijke Belangen Tuk in café de Karre.

1.         Opening,
            De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan allen.


2.         Mededelingen,
Er is bericht van verhindering ontvangen van Jan Siero, Peter Hartkamp en Wybo Hartkamp.
Op 31-12-2013 had PB 1123 leden en waren 81 mensen lid van het begrafenisfonds.
De opbrengst oud papier in 2013 was 102.000 kg, € 4.986,-.
De uitvoeringen van de toneelvereniging vinden plaats op 4,5,11 en 12 april. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar voor 5 en 11 april.
De incasso van de contributie vindt plaats begin april.


3.         Notulen van de najaarsledenvergadering d.d. 25 november 2013,
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen op de notulen zodat deze, onder dankzegging aan de samenstelster, worden goedgekeurd en vastgesteld.
De voorzitter komt terug op enkele punten n.l.
Er is een kabelmeting + telling gehouden op de op de Tukseweg en de Bergweg. Voor 2014 is een nieuwe meting gepland.
Er wordt geen belijning aangebracht op de Bergweg. Er rijden per dag ca 217 voertuigen langs en er wordt niet te hard gereden.


4.         In-uitgaande post,
Inkomend:
brief Thom Snoeren: m.b.t. de toekomstige wijziging in de zorg *
brief Syte Pultrum: bedankbrief voor de jarenlange samenwerking met PB
Dorpshuis: jaargang 2 ( januari 2014) van de Raadsstukken
Gemeente: ontv. Bevestiging conceptaanvraag omgevingsvergunning berging Achterveld
Provincie: uitn. informatie bijeenkomst Ruxveenseweg
Uitgaand: Gemeente aanvraag vergunning bouw berging
Diverse mededelingenbladen
* indien er behoefte bestaat kan hiervoor een werkgroep worden opgericht.


5.         Financieel overzicht  van de penningmeester over 2013,
Het financieel overzicht lag ter inzage. Er is een tegoed van € 5.300,-. Dit komt mede door de ontvangst van extra koppengeld van de gemeente.
Er worden geen opmerkingen gemaakt.
De begroting voor 2014 is iets hoger aangehouden.


5a.       Verslag kascommissie,
Ineke Lubbinge en Roel Bouwes hebben de boeken gecontroleerd en alles in goede orde bevonden.  Aan de penningmeester wordt decharge verleend.


5b.       Benoeming nieuwe kascommissie
De nieuwe kascommissie bestaat uit Roel Bouwes en Kees Harsevoort. Reserve is Gert Brommer.

6.         Mededelingen jeugd commissie,
Het jeudbowlen is gehouden i.s.m. Dorpsbelangen Steenwijkerwold. Er waren 90 kinderen aanwezig.  Misschien een idee om in mei een vis-clinic te houden o.l.v. Marc Hof.
Helaas hebben we in 2014 niet de mogelijkheid om te schaatsen.  Het paaseieren zoeken wordt op 19 april a.s. gehouden.


7.         Programma Zomerfeest 2014,
Het programma voor het zomerfeest ziet er in grote lijnen hetzelfde uit als in 2013.
Zoals bekend is er geen thema.
Het bestuur heeft een andere tentenbouwer gecontracteerd.  Deze werkt op een andere wijze waardoor minder vrijwilligers nodig zijn.       


8.         Herinrichting feestterrein en bouw permanente voorziening,
 De voorzitter  geeft uitleg over de bouw van een permanente voorziening,
( bouwtekeningen kunnen ingezien worden)  en herinrichting van het feestterrein. De kosten bedragen ca € 34.000,-. Hiervoor zullen fondsen worden aangeschreven  en van de spaarrekening van PB zal ca € 8.000.- nodig zijn.  De gemeente is  positief. De voorzitter  vraagt toestemming van de vergadering voor de opname van het geld van de spaarrekening.  De vergadering gaat akkoord.


9.         Rondvraag
Henk ten Berge: wat te doen als er een calamiteit plaats vindt bij de Dyka. Hoe komt men           de wijk uit.  Hier kan het bestuur nu geen antwoord op geven.
Anne Brouwer, wil nogmaals aan de orde brengen het huidige systeem van vuilinzameling
erg vervelend te vinden.
Ludie Knol vraagt waarom de notulen niet op de site worden geplaatst. Dit kan echter niet eerder dan ze zijn goedgekeurd.
Jan Willem de Wilde vraagt of er, dit jaar, minder tentenbouwers nodig zijn. Dit blijkt zo te zijn, 4 vrijwilligers is voldoende.


10.      Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering en wenst allen wel thuis.<< terug


Afbeelding