Ledenvergadering november 2010

Ledenvergadering 18-03-2013

Plaats:   De Karre
Datum:   18-03-2013
Aanvang:   20:00 uur
     
Aanwezig:   34 incl. bestuur
Bestuur   Voltallig bestuur
Afwezig m.k.g.    

Notulen van de najaarsledenvergadering van Plaatselijke Belangen Tuk in café de Karre.
Aanwezig:28 personen inclusief 6 bestuursleden
Afwezig: m.k.a. Thom Snoeren, Ineke Lubbinge

1.Opening.
De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan alle aanwezigen.


2.Mededelingen.
- Er is bericht van verhindering ontvangen van: Thom Snoeren en Ineke Lubbinge.
- Tot 2 april 2013 ligt nog ter inzage het ontwerp bestemmingsplan Steenwijk-Tuk. Dit bestemmingsplan gaat vooral over de huidige situaties en heeft ook invloed op de aanleg van ons feestterrein.  Dit terrein zal op een later tijdstip worden aangepakt.
- status kruispunt Hooidijk/Ruxveenseweg. De provincie beschikt nu niet over voldoende geldmiddelen om het kruispunt te wijzigen. Eind 2013 wordt pas duidelijk of er een rotonde zal worden aangelegd.
- In de najaarsledenvergadering zijn klachten geuit over de slechte staat van de stoepen aan ter Zwege en Bergweg.  Op één plek aan de Bergweg is de stoep inmiddels opnieuw bestraat.
- Op 19 en 20 maart 2013 zijn er inloopdagen m.b.t. het plan voor ondergrondse afvalinzameling. Dit conceptplan kan niet worden tegengehouden door PB Tuk.
- Dorpsplan. I.h.k.v. dit plan zijn een aantal punten gerealiseerd: rustpunten, natuurspeelplaats, kruising Tukseweg/Pasmanweg. Schildersbedrijf Driesen heeft aangeboden verf te leveren voor het schilderen van de banken.
- Voor het a.s. volleybaltoernooi zou het mooi zijn als zich nog 1 team zou melden.
- Er zijn nog toegangskaarten te verkrijgen voor de toneelvoorstellingen op 12,13 en 19 april.


3. Notulen najaarsledenvergadering d.d. 26-11-2012.
De notulen worden zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld. 


4. In- uitgaande post.
Rabobank                    m.b.t. niet terugkeren pinautomaat en sloop gebouw
gemeente                   m.b.t. dodenherdenking 4 mei
gemeente                   m.b.t. uitnodiging inloopavonden  ondergrondse afvalinzameling
Huthamaki                   diverse creditnota,s
Uitgaand:                    maandelijks een mededelingenblad


5. Financieel overzicht van de penningmeester over 2012.
- De opbrengst oud papier in 2012 € 5.300,- (103.000 kg). De opbrengst in 2011 was
€ 7.908,-.  Het verschil komt door de lagere prijs voor oud-papier.
- Het aantal leden van PB is 1094, het aantal leden van het begrafenisfonds is 82 op 31-12-2012.
Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van € 2.535,-.
Er komen geen opmerkingen zodat het financieel overzicht wordt goedgekeurd.


5a. Verslag kascommissie.
De kascommissie, bestaand uit Ineke Lubbinge en Imke Dekker heeft de boeken gecontroleerd en alles in goede orde bevonden. Zij stellen voor de penningmeester te dechargeren.


5b. Benoeming nieuwe kascommissie.
De nieuwe kascommissie bestaat uit Ineke Lubbinge en Roel Bouwes. Reserves zijn Kees Harsevoort en Gert Brommer.


6. Mededelingen jeugdcommissie.
De verschillende activiteiten voor de jeugd waren:  nieuwjaarsbowlen, waarbij 48 kinderen aanwezig waren,  Bij het schaatsen waren 30 enthousiaste kinderen aanwezig.  De jeugddisco werd weer samen met Steenwijkerwold gehouden. Ook hier was voldoende deelname.
In overleg met Dorpsbelangen Steenwijkerwold zal in 2014 het nieuwjaarsbowlen voor de jeugd samen georganiseerd worden.


7. Programma zomerfeest 2013.
De voorzitter leest het programma voor, dit ziet er grotendeels hetzelfde uit als afgelopen jaar. Nieuw is op de zondagmiddag het optreden van 2 shanty koren.
Zoals bekend is het thema “muziek”.


8. Rondvraag.
Henk Steennis
– bij de uitvoering van het plan Boomsluiters/Remmelinge zijn bepaalde beloften gedaan door de uitvoerder. Deze zijn niet nagekomen.  Hierover kan contact opgenomen worden met de gemeente Jan van Eck of Cor van Drogen.
Ko Beute vraagt hoe de aansluiting van de Tukseweg/Pasmanweg eruit gaat zien, hij was niet aanwezig bij de najaarsledenvergadering.  De voorzitter geeft uitleg hierover.
Marianne van Engelen- wie doet het onderhoud van de natuurspeelplaats, er ligt veel kapot geslagen glaswerk.  Hiervoor zal opnieuw een controle gevraagd worden door wethouder van der Terp. Overigens is de gemeente op 18 maart langs geweest om e.e.a. op te ruimen.
Mevrouw Holkamp verzoekt aanleg straatverlichting voor de rechterzijde van de Pasmanweg. Het bestuur zal dit nagaan.
Door bewoners/bezoekers van plan Bergstein blijkt erg hard gereden te worden op de Tukseweg.
Indien men hierover klachten heeft kan men zich wenden tot de gemeente.

9. Sluiting
Na allen bedankt te hebben voor zijn/haar inbreng sluit de voorzitter de vergadering.


<< terug


Afbeelding